0522 – 235 990 info@degildegroep.nl

Beleidsverklaring VGWM

De directie van De Gilde Groep is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM).

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zal, in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na bijvoorbeeld een ongeval of bedrijfsziekte, in overleg met de Arbodienst en andere deskundigen gezocht worden naar passend werk binnen de organisatie.

Naar ons beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, inleners, opdrachtgevers, bezoekers en andere stakeholders is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld. Bij plaatsing van werknemers worden duidelijke afspraken gemaakt met de opdrachtgever om veiligheidsregels te respecteren.

Er zal voor gezorgd worden dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu, daartoe aanleiding geven, zal het beleid worden aangescherpt. Aanpassing zal tevens plaatsvinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande regels en afspraken met betrekking tot VGWM. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid.

Aan de hand van opgedane ervaring wordt het beleid van De Gilde Groep minimaal eens per jaar opnieuw beoordeeld en zo nodig bijgesteld.